STATUT

Fundacji Sokoli Wzrok – Centrum Zdrowego Oka

Tekst jednolity

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Fundacji

Fundacja pod nazwą: „Fundacja Sokoli Wzrok – Centrum Zdrowego Oka”, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona przez Dariusza Skowerę zwanego dalej „Fundatorem”, na mocy aktu notarialnego z dnia 6 grudnia 2019 r. r. (rep. A nr 3712/2019), sporządzonego przez Notariusza Ewa Czekała, w Kancelarii Notarialnej Rafał Bąbka Ewa Czekała spółka cywilna w Warszawie przy ul. Hożej numer 55 lokal 11, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (DZ.U. z 2018 r. poz. 1491), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Teren działania, siedziba Fundacji

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Stefanówka w gminie Józefów nad Wisłą, powiecie opolskim, województwie lubelskim.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania lub współpracować z nimi.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały i filie.

§ 3

Czas trwania Fundacji

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Rozdział II

Przedmiot działania Fundacji

§ 4

Cele i formy działania Fundacji. Odznaczenia Fundacji

 1. Celem Fundacji jest:
 1. niesienie wszelkiego rodzaju pomocy okulistycznej i medycznej osobom jej potrzebującym, a w szczególności dzieciom oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osobom starszym i niepełnosprawnym;
 2. niesienie wszelkiego rodzaju pomocy okulistycznej i medycznej dzieciom oraz młodzieży z placówek socjalnych, typu dom dziecka oraz rodzina zastępcza;
 3. niesienie wszelkiego rodzaju pomocy okulistycznej i medycznej osobom starszym
  i niepełnosprawnym z placówek socjalnych, typu dom pomocy społecznej, dom opieki dla starszych;
 4. wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką okulistyczną i medyczną nad dziećmi oraz młodzieżą z wadami rozwojowymi, osobami starszymi
  i niepełnosprawnymi;
 5. pomoc i programy na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, mające na celu propagowanie zasad zdrowego stylu życia.
 1. Fundacja może wspierać inne instytucje i organizacje, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja realizuje swoje cele wymienione w § 4 ust.1 poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
 1. leczenia dzieci oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osób starszych i niepełnosprawnych;
 2. prowadzenia poradni okulistycznej i medycznej;
 3. tworzenia programów i badań dla osób potrzebujących pomocy okulistycznej
  i medycznej;
 4. finansowania leczenia okulistycznego i medycznego osobom dotkniętym ubóstwem;
 5. skupiania wokół celów Fundacji działaczy społecznych;
 6. współdziałania z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi
  i międzynarodowymi działającymi na rzecz szerzenia pomocy okulistycznej
  i medycznej osobom jej potrzebującym;
 7. fundowania stypendiów naukowych i subsydiów socjalnych;
 8. działalności edukacyjnej w zakresie realizowania celów statutowych fundacji.
 1. Fundacja może także realizować swoje cele, poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie:
 1. leczenia dzieci oraz młodzieży z wadami rozwojowymi, osób starszych
  i niepełnosprawnych;
 2. prowadzenia poradni okulistycznej i medycznej;
 3. tworzenia programów i badań dla osób potrzebujących pomocy okulistycznej
  i medycznej;
 4. finansowania leczenia okulistycznego i medycznego osobom dotkniętym ubóstwem;
 5. skupiania wokół celów Fundacji działaczy społecznych;
 6. współdziałania z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi
  i międzynarodowymi działającymi na rzecz szerzenia pomocy okulistycznej
  i medycznej osobom jej potrzebującym;
 7. fundowania stypendiów naukowych i subsydiów socjalnych;
 8. działalności edukacyjnej w zakresie realizowania celów statutowych fundacji.
 9. Osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji, mogą być przyznane odznaki, medale honorowe, nagrody lub wyróżnienia.

 

Rozdział III

Majątek Fundacji

§ 5

Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2.000 złotych(dwóch tysięcy złotych), przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.

§ 6

Dochody Fundacji, Sponsorzy Fundacji

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
 1. darowizn, spadków, zapisów;
 2. dotacji i subwencji;
 3. dochodów ze zbiórek publicznych;
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych;
 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 2. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.
 3. Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji:
 1. osobie fizycznej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji w wysokości co najmniej 200 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu,
 2. osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji kwoty w wysokości co najmniej 1.000 zł i wyraziła zgodę na nadanie jej tytułu.
 1. Tytuł Sponsora Fundacji nadaje Zarząd Fundacji.

 

§ 7

Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

 1. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacja przeznaczy wyłącznie do realizacji zadań należących do celów statutowych Fundacji.
 2. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego będzie rachunkowo wyodrębnione.
 3. Fundacja przeznaczy całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego.
 4. Fundacja nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
 5. Fundacja nie przekazuje swego majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 6. Fundacja nie wykorzystuje swego majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 7. Fundacja nie dokonuje zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 8

Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 9

Organy Fundacji

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§ 10

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 4 członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Fundator może wyznaczać funkcje poszczególnym członkom Zarządu Fundacji tj. funkcje: Prezesa Zarządu Fundacji, Wiceprezesa Zarządu Fundacji, Sekretarza Zarządu Fundacji, członka Zarządu Fundacji.
 4. Zarząd powołuje się na czas nieokreślony.
 5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Fundatora.

§ 11

Kompetencje Zarządu

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
 1. realizacja celów Fundacji;
 2. opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
 4. sporządzanie preliminarzy dochodów i wydatków;
 5. wykonywanie zatwierdzonych planów dochodów i wydatków;
 6. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 7. przyznawanie odznak, medali honorowych, nagród oraz wyróżnień;
 8. nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.
 1. Zarząd podejmuje uchwały w obecności wszystkich członków zwykłą większością głosów, w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 12

Regulamin organizacyjny Zarządu

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami może zostać określony w regulaminie uchwalonym przez Zarząd.

§ 13

Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch członków zarządu działających łącznie
 2. W przypadku gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, sprawozdanie z działalności Fundacji podpisuje jedyny członek Zarządu.

 

Rozdział V

Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji

§ 14

Zmiana Statutu i zmiana celu Fundacji

Zmian w Statucie Fundacji, a w szczególności zmian celu Fundacji dokonuje Fundator.

Rozdział VI

Likwidacja Fundacji

§ 15

Likwidacja Fundacji

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator.

§ 16

Sposób likwidacji Fundacji

Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji, albo inne osoby wskazane przez Fundatora.

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw zdrowia.
 2. Statut wchodzi w życie, z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

STATUT FUNDACJI

 

 

 

 

Fundacja Sokoli Wzrok - Centrum Zdrowego Oka

Siedziba:

Stefanówka 46 (24-340) Józefów nad Wisłą

email: kontakt@fundacjasokoliwzrok.pl

KRS: 0000819420

Nr rachunku: 09 1020 1127 0000 1102 0326 7044

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Sokoli Wzrok - Centrum Zdrowego Oka

Adres do korespondencji:

ul. Bursztynowa 2 (04-749) Warszawa

email: kontakt@fundacjasokoliwzrok.pl

KRS: 0000819420

Nr rachunku: 09 1020 1127 0000 1102 0326 7044